واحد پول جمهوری آذربایجان چیست؟ هنگام سفر به آذربایجان منات ببریم یا دلار؟

واحد پول جمهوری آذربایجان، منات جمهوری آذربایجان است. هر دلار آمریکا معادل ۱.۷ منات جمهوری آذربایجان می باشد. این نرخ متغیر نبوده و منات جمهوری آذربایجان به دلار آمریکا متصل است. هنگام سفر به جمهوری آذربایجان شما می توانید به راحتی دلار خود را به منات جمهوری آذربایجان تبدیل نموده و یا اینکه منات جمهوری آذربایجان به همراه خود ببرید. تبدیل دلار به منات جمهوری آذربایجان در تمامی صرافی های معتبر جمهوری آذربایجان و باکو امکان پذیر می باشد.